SIKÇA SORULAN SORULAR

Eğitim ve araştırma burslarına başvuru şartları nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 3. Burs Yönetmeliği ve burs ilanında yer alan, Yönetim Kurulunca belirlenmiş şartları taşıyor olmak.

Hangi eğitim seviyelerinde eğitim ve araştırma bursu verilmektedir?

 1. Sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine lisans eğitim ve araştırma bursu,
 2. Bütünleşik Bilgi Sistemi dahilinde kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine lisansüstü eğitim ve araştırma bursu,
 3. Burs Yönetmeliği ile belirlenen şartları karşılayan doktora mezunu araştırmacılar için doktora sonrası araştırma bursları verilmektedir.

Eğitim ve araştırma burslarına başvuru nasıl yapılır?

Eğitim ve araştırma burslarına başvurular, Kurum genel ağ sayfasında burs duyurusu ilan edildikten sonra www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan yapılmaktadır.

Kurumunuz bursiyerleri başka kurum ve kuruluşlardan burs alabilir mi?

Kurumumuz bursiyerleri aynı zamanda başka bir özel kuruluş veya vakıftan alabilirler ancak başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs alamazlar. Burslunun başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla bursu kesilir.

Eğitim ve araştırma bursları hangi tarihlerde ve nasıl ödenir?

Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin 5102 Sayılı Kanun gereği Kurum bursiyerlere doğrudan ödeme yapamaz. Kurum tarafından burs verilmesi öngörülen yüksek öğrenim öğrencileri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilmekte ve ödemeler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Burs ödemeleri T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılmaktadır.

Eğitim ve araştırma bursları en fazla ne kadar süreliğine ödenir?

Burslunun öğrencilik halinin devam etmesi ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen burs devam şartlarını sağlaması koşuluyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Bu süre, bursun başlangıcı ile burslunun ek süre almadan mezun olacağı tarih aralığını kapsamaktadır. Bursiyerin talebi, Kurumun ve Yönetim Kurulunun onayı ile yüksek lisans bursiyerleri için en fazla bir dönem, doktora bursiyerleri için en fazla iki dönem uzatma verilebilir.

Eğitim ve araştırma bursu burs devam şartları nelerdir?

Burs devam şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve burs ilanında duyurulmaktadır. Bursiyerler her yarıyıl sonunda kendilerinden talep edilen belgeleri bildirilen süre içerisinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme Sistemi’ne yüklemekle yükümlüdürler. Yüklenen belgeler, her yıl eylül ayı sonunda burs devam şartları çerçevesinde incelemektedir.

Eğitim ve başarı bursunun devamı için her yarıyıl sonunda yüklenmesi gereken belgeler nelerdir?

 1. Lisans öğrencileri için not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi,
 2. Ders aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi,
 3. Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanının görüşünü belirten rapor,
 4. Ders aşamasındaki doktora öğrencileri için not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi,
 5. Tez aşamasındaki doktora öğrencileri için tez izleme komitesine sundukları danışman raporu ve tez izleme komitesi tutanağı yüklenmesi gerekmektedir. İlgili belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip, imzalı/mühürlü ya da e-imzalı olmak zorundadır.

Eğitim ve araştırma bursları hangi hallerde kesilmektedir?

 1. Burslunun aynı zamanda başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi,
 2. Burslunun gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz etmesi,
 3. Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun değiştirilmesi,
 4. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen burs devam şartlarının sağlanamaması,
 5. Burslunun taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olması,
 6. Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenime en az 1 yarıyıl ara vermiş olması,
 7. Her yarıyıl sonunda sisteme yüklenilmesi zorunlu olan belgelerin yüklenmemesi,
 8. Öğrenim gördüğü öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin aşılması ya da ek süre alınması,
 9. Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın eğitimin bırakılması, hallerinde eğitim ve araştırma bursları kesilmektedir.

Eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler kayıt dondurup eğitime ara verebilir mi?

Eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler eğitime ara verebilir ancak kayıt dondurduğuna ilişkin belgeyi en geç yedi gün içinde Kuruma e-posta ile bildirmekle, en geç on beş gün içerisinde de ilgili belgeyi bir dilekçe ekinde Kuruma ulaştırmakla yükümlüdür.

Eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerlerin yurt dışına çıkışlarında Kuruma karşı yükümlülüğü var mıdır?

Yurt içi eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler herhangi bir sebeple bir aydan fazla süreyle yurt dışında bulunacaksa bu durumu dilekçe yoluyla Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler herhangi bir sigortalı işte çalışabilirler mi?

Kurumdan eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler sigortalı bir işte çalışabilirler ancak çalıştıklarına ilişkin belgeyi dilekçe yoluyla Kurumu bilgilendirme yükümlülükleri vardır. Doktora sonrası araştırma bursu alan bursiyerler hariç diğer eğitim seviyelerinde burs alan bursiyerlere çalışmaya başladıktan sonraki aydan itibaren daha önceden almaya devam ettikleri burs miktarlarının yarısı kadar burs ödemesi yapılır.

Eğitim ve araştırma burslarından feragat etmek mümkün müdür?

Kurum eğitim ve araştırma burslarından faydalanan bursiyerler burslarından feragat edebilir ancak feragat etseler dahi Kuruma karşı tez ve belge yükleme yükümlülükleri devam eder. Kurumumuzdan lisansüstü eğitim seviyesinde burs alan bursiyerlerin tez basım hakları da öncelikle Kuruma aittir.

Eğitim ve araştırma bursu alan bursiyerler Kurumdan burs harici destek talep edebilirler mi?

Lisansüstü eğitim seviyesinde burs alan bursiyerler, bilimsel etkinliklere katılmak, bilimsel kaynak ve doküman temini, saha araştırması, kazı masrafları veya benzeri masraflar için, Kurumun ve Yönetim Kurulunun onayıyla, bir yıl içerisinde bir aylık burs miktarının dört katını aşmamak üzere destek talep edebilir. Yurt içi ya da yurt dışı bilimsel bir etkinliğe katılmak için destek isteyen bursiyerin, Kuruma, ilgili etkinliğe davet edildiğini veya katılacağını ispat eder belge sunması, etkinlikten en az bir ay önce de Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.